tr

Kovan Vida Sistemlerinin Eriyik Kalitesine Etkisi

Kovan Vida Sistemlerinin Eriyik Kalitesine Etkisi

Polimerler ısı ve shear stres etkisi altında, kristal yapılarını ve bağ yapılarını değiştirerek fiziksel olarak dönüşüm gösterirler. Fiziksel hal değişimini ve bu değişim karakterini etkileyen en önemli şey elbette ki kimyasal yapıları ve molekül hareketleridir. Aynı kimyasal bileşime sahip polimerlerde dahi yarı kristalin ya da amorf yapıda olunması bu karakteri mutlaka değiştirir.

Polimerik malzemeleri karakterize etmek için kullanılan iki ana geçiş sıcaklığı vardır: Erime sıcaklığı (Te) ve camsı geçi sıcaklığı (Tg). Kristalleşebilen polimerlerin %100 kristal yapıda olmasının ancak teorik olarak mümkün olabileceğini belirtmiştik. Yarı kristal bir polimerin kristalize olmuş zincirlerinin erimeye başladığı sıcaklık, polimerin erime sıcaklığı olarak kabul edilir. Amorf yapıda bulunan kısımların ise soğuma sırasında yumuşak kauçuğumsu yapıdan, sert, kırılgan ve katı (rijit) camsı yapıya geçtiği sıcaklığa ise camsı geçiş sıcaklığı denir. 

Polimerlerin ısı karşısındaki davranışları, yapılarında amorf ya da kristal bölgelerin varlığına yakından bağlıdır.

Amorf polimerler ısıtıldıklarında önce camsı geçiş sıcaklığından geçerek camsı yapılarından kurtulur ve elastiki hale kavuşurlar. Daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında ise zamksı davranışa ve sıvılaşmaya uğrarlar. Bu sıvılaşma, kristallerde görülen kristal yapının erimesi değil moleküllerin hareketlerinin artışından kaynaklanan bir akışkanlık, ya da sıvılaşmadır. Yarı-kristal polimerler ise önce camsı geçiş sıcaklığından geçerek camsı yapıdan elastiki yapıya ulaşırlar. Daha yüksek sıcaklıklarda ise amorf yapılarının içinde oluşan kristal yapıları erimeye başlar ve eriyik halde bir polimer oluştururlar.

Erime esnasında polimere uygulanacak yüksek ısı, yüksek shear stres ya da basınçtan dolayı ya da bunun tam tersi durumdan ötürü polimer eriyiğinin kalitesi etkilenecektir. 

Polimerin erime prosesinin gerçekleştiği kovan vida grubunda doğru dizayn ve doğru malzeme kullanımı son derece önemlidir. 

Plastik ürün üretiminde plastiğin erime mekanizması ve karakterine uygun olmayan bir kovan vida tasarımı ile kaliteli bir eriyik yapısı elde edilemez. Plastiğin eriyik karakterine uygun bir kovan-vida grubu seçilmelidir. Her plastik hammadde ve her prosese özel kovan vida dizaynları olduğu gibi, birçok polimeri işleyebilecek üniversal dizaynlar da mevcuttur.